Witamy

Witamy na stronie Publicznej Szko?y Podstawowej Sióstr Zmartwychwstanek im. Matki Zofii Szulc

KONCERT MUZYCZNY KL. IV-VI

KONCERT MUZYCZNY KL. IV-VI
Dnia 15 stycznia uczniowie klas IV-VI wychodz? do Filharmonii Cz?stochowskiej na koncert muzyczny. Prosimy pami?ta? o stroju galowym!

REKRUTACJA DO KLASY I


REKRUTACJA KANDYDATÓW DO KL.I SZKO?Y PODSTAWOWEJ SIÓSTR ZMARTWYCHWSTANEK ROZPOCZYNAJ?CYCH NAUK? 1 WRZE?NIA 2015R.

Rekrutacji podlegaj? dzieci urodzone w roku 2009. Liczba miejsc : 25
(Liczba ch?tnych 83)
Procedury rekrutacji:
1. Pobranie kwestionariusza, wype?nienie i z?o?enie w sekretariacie szko?y w terminie 12 stycze? - 24 luty 2015r.
2. Rozmowa dyrektora szko?y z dzieckiem i rodzicami.
3. Rozpatrzenie przez komisj? rekrutacyjn? z?o?onych kwestionariuszy.
4. Og?oszenie listy przyj?tych kandydatów 28 kwietnia 2015r.
Szczegó?owe procedury rekrutacji wraz z punktacj? zosta?y zamieszczone na tablicy og?osze? znajduj?cej si? przy sekretariacie szko?y.

WESO?YCH ?WI?T

WESO?YCH ?WI?T
Wiary, co góry przenosi,
nadziei, która nie ga?nie,
mi?o?ci w ka?dej ilo?ci
od Bo?ej Dzieciny

Zebrania z Rodzicami

Zebrania z Rodzicami
W dniu 16 grudnia serdecznie zapraszamy Rodziców na zebrania.

REKOLEKCJE ADWENTOWE

REKOLEKCJE ADWENTOWE
W dniach 10-12 grudnia odb?d? si? w szkole rekolekcje adwentowe. W tym czasie nie b?dzie zaj?? dydaktycznych. B?d? odbywa?y si? nast?puj?ce zaj?cia dodatkowe: szachy, kó?ko taneczne oraz spotkania gromady zuchowej. Eucharystia na zako?czenie rekolekcji odb?dzie si? w pi?tek o godz. 11.00 w Ko?ciele Stanis?awa Kostki. Prosimy pami?ta? o strojach galowych!
Zapraszamy równie? rodziców do udzia?u w rekolekcjach dla doros?ych, które b?d? odbywa?y si? o godz. 18.00 w kaplicy Sióstr Zmartwychwstanek.

Eucharystia z zawierzeniem szko?y Niepokalanemu Pocz?ciu NMP

Eucharystia z zawierzeniem szko?y Niepokalanemu Pocz?ciu NMP
Dnia 8 grudnia w ko?ciele ?w. Stanis?awa Kostki odby?a si? uroczysta Eucharystia z zawierzeniem szko?y Niepokalanemu Pocz?ciu NMP.

Grand Prix w Szachach

Grand Prix w Szachach
W dniu 28.11.2014 w Akademii im. Jana D?ugosza w Cz?stochowie rozegrany zosta? drugi turniej z XXIII cyklu Grand Prix w Szachach – Indywidualnych Mistrzostw Cz?stochowy Szkó? Podstawowych. Nasz? Szko?? reprezentowa?a du?a grupa uczniów z klas I- VI.
W gronie 113 zawodników najlepiej zaprezentowali si?:
?UKASZ PYRCHLA- kl. VI / 7 pkt z 9 partii / – 5 miejsce,
MIKO?AJ NOSZCZYK- kl. VI / 7 pkt/ – 8 miejsce,
ADAM KOSTRZEWSKI – kl. IV A / 6 pkt/ – 16 miejsce,
PIOTR POJDA – kl. VI / 6 pkt / – 18 miejsce,
JULIA AT?ASIK – kl. III a / 6 pkt/– 20 miejsce. Julia zaj??a jednocze?nie 4 miejsce w?ród dziewcz?t.
Bardzo dobrze zagra? równie? WIKTOR G?ÓD z klasy I B, który z 5 punktami zaj?? 36 miejsce.

Eucharystia dla klas drugich

Eucharystia dla klas drugich
We wtorek 2 grudnia o godz. 16.00 w Ko?ciele Rektorackim odb?dzie si? Eucharystia z rozdaniem medalików dla uczniów klas drugich. Po Mszy ?w. zapraszamy Rodziców na spotkanie z siostr? Maksymilian?.

Mistrzostwa ?l?ska Dzieci do lat 7 w Szachach

Mistrzostwa ?l?ska Dzieci do lat 7 w Szachach
W dniach 22-23 listopada w Czechowicach- Dziedzicach odby?y si? Mistrzostwa ?l?ska Dzieci do lat 7 w Szachach. Wzi??o w nich udzia? 5 uczniów z klasy I B. Wyjazd na ten turniej wymaga? du?ej kondycji fizycznej i psychicznej. W sobot? 2 godz. jazdy do Czechowic- Dziedzic, 5 godzin gry w turnieju, 2 godz. jazdy do Cz?stochowy, w niedziel? podobnie. Tym bardziej wielkie brawa nale?? si? naszym najm?odszym zawodnikom.
KINGA WIELGAT zaj??a 11 miejsce w?ród dziewcz?t,
JULIA JAGIE?A miejsce 12,
PIOTR SURA zaj?? 25 miejsce w?ród ch?opców,
WIKTOR G?ÓD miejsce 26.
CA?A CZWÓRKA ZDOBY?A V KATEGORIE SZACHOWE.
BARTOSZ LEWANDOWSKI zagra? tylko w sobot?.
Gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesów!

Andrzejki

Andrzejki
Dnia 26 listopada z okazji andrzejek odb?dzie si? dyskoteka dla uczniów klas IV-VI w godz. 16.00-19.00. Serdecznie zapraszamy i ?yczymy mi?ej zabawy!