Historia szko?y

Historia Szko?y Sióstr Zmartwychwstanek w Cz?stochowie


W wyniku pionierskiego posuni?cia zgromadzenia w rozwijaj?cej si? pod wzgl?dem gospodarczym i przemys?owym Cz?stochowie powsta?a ?e?ska siedmioletnia Szko?a Przemys?owo Handlowa Sióstr Zmartwychwstania Pa?skiego. Powsta?a ona za namow? kanoniczki Zofii Rzewuskiej. Projekt podj??a ówczesna prze?o?ona s. El?bieta Wyzi?ska i instytucj? zorganizowa?a pierwsza jej dyrektorka s. Joanna Jurakowska. Szko?a rozpocz??a dzia?alno?? 1.IX. 1918 roku. Podbudow? szko?y stanowi?y 4 klasy przygotowawcze, nast?pnie 3 klasy z programem ogólnokszta?c?cym i 4 z zawodowym. W 1931 roku otwarto dwuletnie Liceum Handlowe ?e?skie. Przy reorganizacji szkolnictwa w 1932 roku powsta?a szko?a powszechna i 4 klasy o kierunku handlowo-przemys?owym pod nazw? Szko?a Przemys?owo-Handlowa Sióstr Zmartwychwstania Pa?skiego, któr? po reformie z 1936 roku nazwano: Prywatne 4 letnie ?e?skie Gimnazjum Kupieckie, a istniej?ce liceum w rok potem przekszta?cono w Prywatne ?e?skie Liceum Handlowe Sióstr Zmartwychwstania Pa?skiego w oparciu o programy obowi?zuj?ce w pa?stwowych liceach zawodowych.

1 IX 1939 roku rozpocz??o nauk? 370 uczennic, ale decyzj? w?adz okupacyjnych szko?? zamkni?to 11 listopada. Przez najbli?szy rok klas? I gimnazjaln? kontynuowano pod przykrywk? 7 klasy szko?y powszechnej. W 1943 roku wznowiono tajne szkolenie w zakresie II klasy gimnazjalnej. Tu? po wyzwoleniu Cz?stochowy ju? 10 II 1945 roku rozpocz??y siostry nauczanie wraz ze 140 uczennicami. Po roku rozporz?dzeniem Ministerstwa O?wiaty szko?a otrzyma?a nazw? Gimnazjum Handlowe. W dwa lata potem nast?pi?a reorganizacja gimnazjum na Trzyletnie Liceum Administracyjno-Handlowe I stopnia, a liceum na Dwuletnie Liceum Administracyjno-Gospodarcze II stopnia. Nauka trwa?a do 1953 roku, gdy zabroniono przyj?? do klasy I. Ostatnie maturzystki odesz?y w 1956 roku. Po roku stara? pozwolono na nabór do dwóch pierwszych klas pi?cioletniego Technikum Gospodarczego. Nauk? rozpocz??o 90 uczennic. Szko?a dzia?a?a do czasu zlikwidowania jej w 1962 roku i zaboru budynku z ca?ym urz?dzeniem. Siostry podj??y wówczas prace innego rodzaju - w parafiach, w kurii biskupiej, a tak?e prac? w hospicjum na Jasnej Górze i pos?ug? pielgrzymom.

W 1989 roku Zgromadzenie odzyska?o zajmowany od 1962 roku przez szko?y pa?stwowe budynek szkolny, ale w stanie kompletnego zdewastowania. Ówczesna prze?o?ona domu w Cz?stochowie, obecna Siostra Prowincja?ka s. Romana Koralewska i s. Maria Marta Maciejowska, z prawdziwie zmartwychwsta?skim optymizmem i nadziej? przyst?pi?y do odbudowy dzie?a.Od 1991 roku po 29 latach i odbudowie gmachu

Rada Generalna w marcu 1991 r. podj??a decyzj? o utworze niu Katolickiej Szko?y Podstawowej w Cz?stochowie i nada?a jej imi? Matki Zofii Szulc, d?ugoletniej dyrektorki, wychowawczyni i nauczycielki poprzednich szkó? cz?stochowskich.

Na rozpocz?cie roku szkolnego Msz? ?w. dla dzieci, rodzi ców, sióstr w kaplicy domowej odprawi? ks. Antoni D?ugosz. Po?wi?cone zosta?y krzy?e, które zawiesili w klasach ojcowie uczniów. Serdeczne s?owa do najm?odszych uczniów skierowa?y obecne na uroczysto?ci otwarcia szko?y Matka Teresa Maria Jasie?ska, a nast?pnie Siostra Prowincja?ka Maria Romana Koralewska.

Zapisy do szko?y, og?oszone wiosn?, spotka?y si? z bardzo ?ywym odd?wi?kiem cz?stochowskiego spo?ecze?stwa. W ci?gu 10 dni by? komplet 6- i 7-letnich kandydatów do nowej szko?y. W?ród nich znale?li si? wychowankowie przedszkola Sióstr Na zaretanek oraz wnukowie absolwentek i nauczycieli naszych po przednich szkó? cz?stochowskich. Wielu, niestety, nie mog?o zosta? przyj?tych ze wzgl?du, na ograniczon? liczby miejsc. Pocz?tkowo w murach szko?y nauk? pobiera?y dzieci z dwóch klas: "O" i "1". Z ka?dym rokiem szko?a poszerza?a liczb? uczniów. Dyrektork? szko?y zosta?a s. Barbara Teresa Pa?kowska, wychowaw czyni? klasy "O" p. Dorota Resakowska, nauczycielka ?wie cka, kierowniczk? ?wietlicy s. Maksymiliana Maria Matuszewska, która jednocze?nie uczy?a religii i j?zyka angielskie go w obu klasach. Jako wychowawczynie w ?wietlicy pracowa?y tak?e s. M. Julitta Patej i s. Lucyna Swircz /postulantka/. Wychowania muzycznego i fizycznego uczy?a jeszcze jedna nauczycielka ?wiec ka, p. Dorota Kaczmarzyk. Sekretariat szkolny prowadzi?a s. Bogu mi?a Noga?a, w pracach porz?dkowych p, Zofia Jura


„O Maryjo, upro? mi Twoj? odwag?,
Twoj? cierpliwo??, Twoj? rado??.
Abym we wszystkich chwilach ?ycia
Umia?a odczyta? mi?o?? Pana
I aby moje serce by?o dla Niego
Zawsze szeroko otwarte."

 

 Kalendarium ?ycia Matki Zofii Szulc CR

 

7.VII.1908r. - w Warszawie przychodzi na ?wiat Maria Szulc

28.vii.1908r. - otrzymuje chrzest ?wi?ty

V.1921r. - przyst?puje do I Komunii ?wi?tej

VI.1921r. - przyjmuje sakrament bierzmowania z r?k Bp. Stanis?awa Galla

26.V.1928r. - uzyskuje ?wiadectwo dojrza?o?ci w Gimnazjum im. Juliusza S?owackiego

1928r. - rozpoczyna studia w Szkole G?ównej Handlowej

7.X.1931r. - przerywa studia i rozpoczyna ?ycie zakonne w Zgromadzeniu Sióstr Zmartwychwstanek, gdzie otrzymuje imi? ZOFIA

1934r. - sk?ada egzamin dyplomowy w Warszawie

 

*** OKRES POBYTU W CZ?STOCHOWIE ***

 

1934-1939r. - podejmuje prac? pedagogiczn? w charakterze nauczycielki towaroznawstwa w Liceum Handlowym i Szkole Przemys?owo-Handlowej w Cz?stochowie

III.1940r. - obejmuje Kuchnie Centraln? i Sto?ówk? nr 2 w ramach pomocy Radzie G?ównej Opieku?czej(RGO) i pe?ni w niej obowi?zki kierowniczki kuchni

III.1941r - zajmuje si? do?ywianiem wi??niów Zawodzia w Ramach akcji Komitetu Opieku?czego i wspó?pracy z podziemiem oraz Armi? Krajow?

17.I.1945r. - wznawia dzia?alno?? Liceum Handlowego i Gimnazjum Kupieckiego; od II.1945r. do 1956r. pe?ni obowi?zki dyrektorki szko?y

 

* * *

21.I.1957-31.XII.1958r. - pe?ni funkcje prze?o?onej domu zakonnego na ?oliborzu w Warszawie

1.I.1959-1.II.1963r. - pe?ni obowi?zki prze?o?onej Prowincji Warszawskiej

2.II.1963-23.IX.1967r. - zostaje mianowana delegatk? Prze?o?onej Generalnej na Polsk?

24.IX.1967-5.IV.1980r. - pe?ni urz?d Prze?o?onej Generalnej Zgromadzenia

5.IV.1980r. - umiera w Rzymie w Czasie trwania XI Kapitu?y Generalnej

„Pragn? upodobni? si? do Mi?o?ci (...),

która powo?a?a mnie na s?u?b? Mi?o?ci...

która odda?a Sam? Siebie w Sakramencie Mi?o?ci (...),

bo taka Mi?o?? wszystko wytrzyma i wszystko przetrwa..."