Dokumenty szkolne

Dokumenty szkolne:

Postepowanie w przypadku samowolnego opuszczenia szko?y przez ucznia.
Procedura uczestnictwa ucznia w zaj?ciach dydaktyczno-wyrównawczych i kó?kach przedmiotowych.
Procedury wyj?? i wycieczek.
Procedura organizacji uroczystosci szkolnych.
Procedura post?powania w przypadku zamieszczenia przez ucznia na portalu spo?eczno?ciowym zdj??, filmów, wpisów o?mieszaj?cych innych i poni?aj?cych ich godno?? Procedury dot. pobytu ucznia w szkole.
Procedury post?powanie podczas zwolnienia ucznia z zaj??.
Procedura skarg i wniosków.
Procedura post?powania w przypadku wypadków uczniów.
Procedura pe?nienia dy?urów nauczycielskich.
Z PE?N? TRE?CI? W/W DOKUMENTÓW MO?NA ZAPOZNA? SI? NA STRONIE GIMNAZJUM